پروژه ها

1399/3/2 0:0

ردیف

عنوان انگلیسی طرح

عنوان فارسی طرح

میزان پیشرفت طرح

1

Occurrence of macro and microplastics in canned tuna fish and their consumption’s risk for human

بررسی حضور ماکرو و میکروپلاستیک¬ها در کنسرو ماهی تُن و ارزیابی خطر مصرف آنها بر سلامت انسان

اتمام یافته

2

Investigation of concentration of organic, inorganic, and microbial contaminants in bottled water: A review of the recent scientific literature and compare with international guidelines of drinking water

بررسی غلظت آلاینده های آلی، غیر آلی و میکروبی در آب بطری در مقیاس جهانی: مروری بر مطالعات علمی اخیر و مقایسه آن با دستورالعمل های بین المللی آب آشامیدنی

اتمام یافته

3

Investigation of contaminants concentration related to pipes type of transport and distribution systems in drinking water on global scale: A review of scientific literature 2000-2020

بررسی غلظت آلاینده های شیمیایی مرتبط با جنس لوله های سیستم های انتقال و توزیع در آب آشامیدنی در مقیاس جهانی: مروری بر مطالعات علمی سال 2000 تا 2020

اتمام یافته

4

Investigation of concentration and toxicity of chemicals in cigarette butts released into the environment: A review of recent scientific literature

بررسی غلظت و سمیت مواد شیمیایی موجود در ته سیگارهای رها شده در محیط زیست: مروری بر مطالعات علمی اخیر

اتمام یافته

5

Monitoring the pollution rate of the Persian Gulf coasts with personal protective equipments (PPE) during the Covid-19 pandemic in 2020

پایش میزان آلودگی سواحل خلیج فارس به وسایل حفاظت فردی در طی همه گیری بیماری کووید- 19 در سال 1399

اتمام یافته

6

Determination of the heavy metal concentrations (Hg, Pb, Cd, Ni, As, Cu, Zn, Mn and Fe) in the cigarette butt collected from the Persian Gulf beach

تعیین غلظت فلزات سنگین (جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل، آرسنیک، مس، روی، منگنز و آهن) در ته سیگارهای جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس

اتمام یافته

7

Comparison of polychlorinated biphenyls levels of maternal blood serum and umbilical cord blood serum in industrial area of Assaluyeh and urban area of Bushehr in 2018

مقایسه غلظت بی فنیل های پلی کلرینه در سرم خون مادر و بند ناف نوزادان دو منطقه صنعتی عسلویه و منطقه شهری بوشهر در سال 1397

اتمام یافته

8

Survey of toxicity effects of chemical compounds of cigarette butts leachate on Periophthalmus waltoni fish

بررسی سمیت ترکیبات شیمیایی شیرابه ته¬سیگارها بر ماهی گل خورک والتونی (Periophthalmus waltoni)

اتمام یافته

9

Investigation the presence of microplastics in indoor dusts of buildings with different applications in Bushehr port and Shiraz city in 2019-2020

بررسی حضور میکروپلاستیک ها در غبارهای داخلی ساختمان های با کاربری های مختلف بندر بوشهر و شهر شیراز در سال 1398

اتمام یافته

10

Investigation of distribution and content of Phthalate Esters in microplastics in runoff discharged into the Persian Gulf in Bushehr city

بررسی توزیع و محتوای استر فتالات های مرتبط با میکروپلاستیک ها در رواناب های ورودی به خلیج فارس در شهر بوشهر

اتمام یافته

کلمات کلیدی:
طرح     پروژه    

تاریخ بروز رسانی:   13 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >